מהי משכנתא צמודה בריבית קבועה

משכנתא צמודה בריבית קבועה זוהי הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן ומשתנה בהתאם אליו. "מדד המחירים לצרכן" הוא מדד המודד את השינויים בצריכת מוצרים שונים על ידי הצרכנים. בסוג משכנתא זה ריבית המשכנתא החלה על ההלוואה נשארת קבועה ואינה משתנה לכל אורך תקופת ההלוואה.

כלומר: ההחזר החודשי לבנק כולל תשלום על חשבון הקרן בתוספת ריבית קבועה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

בתשלום הפרשי ההצמדה יש להבחין בשני מצבים:

  1. המדד הידוע, החדש גבוה מהמדד היסודי, מדד הבסיס.
  2. המדד החדש נמוך מהמדד היסודי.
"המדד הידוע" – זהו המדד האחרון שפורסם לפני מועד פירעון התשלום.
"מדד הבסיס"-  זהו המדד בעת לקיחת המשכנתא.

מה זה אומר?

  •  אם המדד הידוע גבוה יותר ממדד הבסיס, על נוטל ההלוואה להחזיר לבנק תשלום חודשי על חשבון קרן וריבית בתוספת הפרשי הצמדה.
  • אם המדד הידוע נמוך ממדד הבסיס, נוטל ההלוואה יחזיר תשלום חודשי רק על חשבון קרן וריבית ללא הפרשי הצמדה.

יתרונות משכנתא צמודה בריבית קבוע: תחושת חוסן ויציבות

משכנתא כזו מתאימה בעיקר למי שמעוניין לשלם מידי חודש בחודשו תשלום קבוע פחות או יותר, פרט לשינויים בהפרשי ההצמדה למדד, ולא להיחשף לסיכונים שבנטילת משכנתא צמודה בריבית משתנה.

ראשית, הריבית הקבועה מעניקה ללווה תחושה של חוסן ויציבות, משום שהוא אינו חשוף לסיכונים שבשינוי שער הריבית. כמו כן, ללווה יש שקט נפשי כאשר הוא יודע את גובה הסכום (פחות או יותר) שעליו לשלם כל חודש.

החסרונות של משכנתא צמודה בריבית קבועה

קיים יתרון בריבית קבועה שאינה משתנה, אך דבר זה מהווה גם כן חיסרון, משום שכשהריבית במשק יורדת, הריבית על המשכנתא נשארת קבועה ולא יורדת. בנוסף, הריבית שנקבעת מראש במסלול זה של משכנתא גבוהה יותר מריבית שמשתנה בסוגי משכנתאות אחרים.

כמו כן, ההצמדה למדד המחירים לצרכן עלולה לגרום לעליה בהחזר החודשי על חשבון קרן בשל האינפלציה, עלית המחירים במשק. החיסרון הנוסף הוא שיהיה על הלווה לשלם לבנק עמלת פירעון מוקדם במידה ויפרע את המשכנתא לפני תאריך סיום המשכנתא בתקופה שהריבית יורדת.