תעודת זכאות – מהו ההליך?

מדינת ישראל מעוניינת לעזור ולסייע לאנשים שאין בידם את הסכום הדרוש לרכישת דירה, סיוע זה כולל מתן הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, לתקופה של עשרים עד שלושים שנים, עם ריבית קבועה. להלוואה המתקבלת על ידי המדינה ישנו יתרון והוא הריבית הנמוכה שכלולה בהלוואה זו ביחס לריבית שנושאות הלוואות אחרות.

בנוסף, אין בהלוואה לזכאים עמלה או חיוב כלשהו בגין פירעון ההלוואה במועד מוקדם יותר מן המועד שסוכם והוחלט בחוזה שנערך בין הלווה לבין הבנק, גם דמי פתיחת תיק המשכנתא – נמוכים ומופחתים ביחס לעלויות בסוגים אחרים של משכנתאות והלוואות.

חלק מהמגזרים בארץ זכאים באופן אוטומטי לקבלת משכנתא לזכאים. הם כוללים את העולים החדשים, משפחות מצוקה, משפחות חד הוריות, זוגות צעירים, זוגות ותיקים, רווקים מעל גיל שלושים, לווים הרוכשים דירות באזורי פיתוח ובאזורי עדיפות, דיירי שכונות שיקומיות ועוד.

עמידה בקריטריונים של משרד השיכון

על מנת לקבוע מה יהיה גובה סכום ההלוואה שתינתן, משרד הבינוי והשיכון הציב רף קריטריונים מסוים, וקבע כי העומדים בקריטריונים ובתנאים שנקבעו, צוברים נקודות המתווספות לתעודת הזכאות ועל פיהן הם זכאים לקבל הלוואה מיוחדת למימון רכישת הדירה וכמו כן הם זכאים להטבות בעת לקיחת משכנתא.

הקריטריונים מתייחסים לתחומים שונים, כמו: התחום הכלכלי- פיננסי: מה המצב הכלכלי, התחום האישי: מהו גיל הלווה, התחום המשפחתי: האם הלווה נשוי, כמה אחים ואחיות יש לו, התחום הצבאי: האם מבקש התעודה עשה שירות צבאי, וכיוצא בזאת.

קיימת אפשרות ליטול רק חלק מסכום ההלוואה לזכאים באמצעות משרד השיכון, ואת שאר הסכום לצורך כיסוי מלא של עלויות רכישת הדירה ניתן לקחת באמצעות הלוואה רגילה- משלימה מהבנק.

את תעודת הזכאות ניתן להנפיק בכל סניף בנק משכנתאות שיבחר לעצמו מבקש התעודה. התעודה תקפה עד לשנה מיום הנפקתה, במקרה שחלפה שנה והתעודה עדיין לא מומשה, ניתן להאריך את תוקפה של התעודה למשך שנה נוספת.

שלבי הוצאת תעודת הזכאות

השלב הראשון הוא שלב הגשת הבקשה לתעודת זכאות בבנק למשכנתאות.

בעת הגשת הבקשה בבנק יש להצטייד במסמכים הבאים:

1.) תעודת זהות של מגיש הבקשה, ותעודת זהות של שניהם -אם מדובר בזוג נשוי

2.) תעודות נישואין- אם מדובר בזוג נשוי

3.) תעודת עולה חדש- אם מדובר באדם שעלה לארץ ב-10 שנים האחרונות

4.) אישור המעיד ומוכיח על שירות בצה"ל או לחילופין אישור על שירות לאומי

5.) פרטים מפורטים על האחים והאחיות במשפחה

6.) פרטיהם של הילדים- אם מדובר בהורים לילדים

7.) אישורים רפואיים נדרשים

במידת הצורך, מסמכים נוספים כפי שיידרש הלווה על ידי סניף הבנק.

בשלב השני, הבנק מעביר את בקשת הלווה להנפקת תעודת זכאות לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון, והמשרד בודק האם אכן ישנה זכאות למשכנתא, ואם כן – תוך שבועיים,מונפקת ללווה תעודת זכאות.